بایگانی بخش تماس با دانشکده

img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

تماس با دانشکده

ایران -تهران خیابان انقلاب  بین چهارراه کالج و چهارراه ولیعصر ، بن بست سعید، دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت تلفن:۶۴۵۴۵۳۰۰-۰۲۱ فکس: ۶۶۹۵۴۵۶۰-۰۲۱ Website: http://industrial.aut.ac.ir Email: managersaut.ac.ir