بایگانی بخش کارکنان

img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

تماس باکارکنان

مهندس حسین فهیمی‌فر مسئول مالی و اداری دانشکده طبقه چهارم اتاق ۴۱۶ شماره تماس :۶۴۵۴۵۳۵۲   خانم مریم سلمه‌ای مسئول دفتر طبقه چهارم  شماره تماس :۶۴۵۴۵۳۰۰    خانم مهندس فاطمه صارمی کارشناس شبکه و وبسایت دانشکده طبقه چهارم اتاق ۴۱۸ شماره تماس :۶۴۵۴۵۳۲۰   خانم مهندس اکرم ابوطالب کارشناس سایت دانشکده طبقه سوم سایت کارشناسی شماره تماس:۶۴۵۴۵۳۲۱   آقای محمدعلی بیات کارشناس پژوهشی ونوآوری  طبقه چهارم  اتاق ۴۰۹ شماره تماس: ۶۴۵۴۵۳۳۴   مهندس محمد نوروزی کارشناس آموزشی طبقه ششم شماره تماس:۶۴۵۴۵۳۶۸   خانم فریبا بهاروند کارشناس تحصیلات تکمیلی طبقه چهارم اتاق ۴۰۹ شماره تماس :۶۴۵۴۵۳۲۸   خانم مرضیه سلطانی کارشناس خدمات آموزشی طبقه چهارم اتاق ۴۱۰ شماره تماس :۶۴۵۴۵۳۲۷   خانم اعظم کریمی کارشناس خدمات آموزشی طبقه چهارم اتاق ۴۱۰ شماره تماس :۶۴۵۴۵۳۲۹   آقای ابوالفضل قاسم‌خانی کارپرداز دانشکده طبقه همکف شماره تماس :۶۴۵۴۵۳۱۹