بایگانی بخش سازه

img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه ملی سازه

آزمایشگاه سازه دکتر سیامک ایپکچی سرپرست آزمایشگاه سازه ایمیل: epackachisaut.ac.ir                                                     شهرام نیکوکار کارشناس آزمایشگاه سازه ایمیل: shnikuokaraut.ac.ir تلفن:۰۲۱۶۴۵۴۳۰۶۴          ایمیل:  structural-labaut.ac.ir آدرس: ساختمان شماره دو، طبقه منفی دو، آزمایشگاه ملی سازه