بایگانی بخش میز لرزان مرکز تحقیقات سازه و زلزله

img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه میز لرزان مرکز تحقیقات سازه و زلزله

آزمایشگاه میز لرزان مرکز تحقیقات سازه و زلزله  معرفی: آزمایشگاه میز لرزان مرکز تحقیقات سازه و زلزله دانشگاه صنعتی امیرکبیر با استفاده از تجربیات متخصصان داخلی طراحی و اجرا شده است. در حال حاضر دانشگاه صنعتی شریف، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و همچنین پژوهشگاه مهندسی زلزله و زلزله شناسی دارای میز لرزان می باشند. کشورهای پیشرفته ای همچون آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، اسپانیا، چین و کره در حال حاضر دارای تکنولوژی ساخت میز لرزان هستند.