بایگانی بخش دروس مصوب و طرح درس

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 245 | تعداد کل بازدید های مطالب: 38,873 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

ارگان های مصنوعی

img_yw_news
img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

کنترل پیش بین

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

شبکه های عصبی مصنوعی

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

فرآیندهای اتفاقی

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

شناسایی سیستم ها

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

سیستم های کنترل تطبیقی

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

شناسایی آمار الگو

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

کنترل هوشمند

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

سیستم های کنترل غیرخطی

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

کنترل فازی

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

فیزیولوژی مغز و شناخت

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

کنترل بهینه

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

ابزار دقیق بیومدیکال

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

الکتروفیزیولوژی

img_yw_news
img_yw_news
img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

بازشناسی گفتار

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

بینایی ماشین

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

بیوالکترومغناطیس

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

پردازش تصاویر پزشکی

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

پردازش گفتار

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

رباتیک پزشکی

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

سیستم های فازی

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

مبانی بیومکانیک

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

مکانیک محیط پیوسته

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

ریاضیات مهندسی پیشرفته

img_yw_news
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ -

مکانیک سیالات زیستی

صفحه 3 از 5