Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اداره تعمیرونگهداری ابنیه وتاسیسات
آقای رامین دارمی
شماره تلفن66958016/17(116)
شماره داخلی2319(116)
آخرین بروزرسانی1398/11/19

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: