Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده شیمی
آقای دکتر زاهد احمدی
شماره تلفن64545777
شماره داخلی5777
پست سازمانیمعاون دانشکده
محل خدمتزکریای رازی طبقه ششم
شرح وظایفمعاون دانشکده
آخرین بروزرسانی1398/9/10

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: