دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای دکتر حامد ملاداودی
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه
شماره داخلی: ۲۳۰۵-۲۳۱۰
شماره تلفن: ۶۶۴۶۵۶۱۷-۶۶۴۰۵۰۰۱
آقای حسن نجف زاده
مدیر
شماره داخلی: 66468681
شماره تلفن: 2305-2310
آقای حمید سلیمانی توانی
مسئول دفتر
شماره داخلی: 66468681
شماره تلفن: 2305-2310
آقای مهندس مرتضی محمدی
مدیر
شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای مهندس سید علی ایمنی
معاون مدیر
شماره داخلی: 2305-2310
شماره تلفن: 64542305
خانم راحله تات
کارشناس
شماره داخلی: 2305-2310
شماره تلفن: 66465617-66405001
خانم پریسا فیروزی شیره جینی

شماره داخلی: 2315
شماره تلفن:
آقای علیرضا خانی

شماره داخلی: 2303-2318
شماره تلفن:
آقای سید مهدی سیدالحسینی

شماره داخلی: 2303-2318
شماره تلفن:
آقای غلامرضا مرادی سرشت

شماره داخلی: 2314
شماره تلفن:
آقای حسن علی محمدی

شماره داخلی: 2313
شماره تلفن:
آقای مهدی محمد طاهری

شماره داخلی: 2643
شماره تلفن:
آقای علی جعفری

شماره داخلی: 2342
شماره تلفن:
آقای محمدرضا ارجمندی
کارشناس
شماره داخلی: 2643
شماره تلفن:
آقای مهندس غلامرضا صفری
کارشناس
شماره داخلی: 2311
شماره تلفن:
آقای مهندس محمدرضا باقری کاظم آباد
مشاور
شماره داخلی: 5027
شماره تلفن:
خانم نرگس درویشی
کارشناس
شماره داخلی: 5096
شماره تلفن: 64545096
آقای اسلام امانی فر

شماره داخلی: 2303-2318
شماره تلفن:
آقای اصغر غفاری

شماره داخلی: 2303-2318
شماره تلفن:
خانم زهرا آطاهریان
کارشناس
شماره داخلی: 5589
شماره تلفن: 64545589

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها