دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای مهندس محمدرضا باقری
سرپرست اداره امور خوابگاه
شماره داخلی: 2319(101)
شماره تلفن: 66958016(101)
خانم محبوبه علیدادی
کارشناس
شماره داخلی: 2319(112)
شماره تلفن: 66958016/17(112)
آقای مجید پیرحسینیان
مسئول دفتر
شماره داخلی: 2319(110)
شماره تلفن: 66958016(110)
آقای مهندس حامد ابرقویی
مسئول دفتر
شماره داخلی: 2319(108)
شماره تلفن: 66958016(108)
آقای محمد صادق کاظمی
مسئول
شماره داخلی: 2319(103)
شماره تلفن: 66958016(103)
آقای ابراهیم چادری زواره فرد
مسئول
شماره داخلی: 5955
شماره تلفن: 66958016(107)
آقای عابدین صفدری
کارشناس
شماره داخلی: 2319(122)
شماره تلفن: 66958016/17(122)
آقای حمید سلیمانی توانی
مسئول دفتر
شماره داخلی: 5956
شماره تلفن: 66958016(106)
آقای مهندس مجید خان بابایی
کارشناس
شماره داخلی: 2319(119)
شماره تلفن: 66958016(119)
آقای حسن بهاردوست
مسئول
شماره داخلی: 2319(104)
شماره تلفن: 66958016(104)
آقای فرزین گودرزی
کارشناس
شماره داخلی: 2319(111)
شماره تلفن: 66958016/17(111)
آقای سعید ابراهیمی
نقلیه اداره
شماره داخلی: 2319(116)
شماره تلفن: 66958016/17(116)
آقای مجید بهنیا
مسئول
شماره داخلی: 2319(114)
شماره تلفن: 66958016(114)
آقای مصطفی فراهانی
کارشناس
شماره داخلی: 66958016-17
شماره تلفن: 66958016-17

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها