دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای دکتر احسان خامه چی
رئیس واحد دانشگاهی ماهشهر
شماره داخلی: 5502
شماره تلفن: ۰۶۱-۵۲۳۴۳۶۴۵
آقای مهندس علی اکبر زارعی یزد
معاونت واحد
شماره داخلی: 5503
شماره تلفن: ۰۶۱-۵۲۳۴۱۵۳۳
آقای سید حمید قائم ‌مقامی سمیرمی
رئیس مرکز
شماره داخلی:
شماره تلفن: ۰۶۱-۵۲۳۴۳۳۱۱
خانم مهندس هدا ثامری
مسئول
شماره داخلی: 5506
شماره تلفن: ۰۶۱-۵۲۳۴۲۷۷۹
آقای سیروس زرین‌ آبادی
مسئول تاسیسات- مسئول انتظامات
شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای مهندس سید مسعود موسوی
کارشناس
شماره داخلی:
شماره تلفن: 5511
آقای دکتر داود ایرانشاهی
مدیرگروه
شماره داخلی: 5505
شماره تلفن:
خانم سحر نوذری
مسئول دفتر
شماره داخلی: 5501
شماره تلفن: ۰۶۱-۵۲۳۴۳۶۴۵
خانم مرجان تربو
کارشناس
شماره داخلی:
شماره تلفن: ۰۶۱-۵۲۳45001
آقای حسن عبادی زاده

شماره داخلی:
شماره تلفن: ۰۶۱-۵۲۳۴۱۵۲۷
آقای شهریار شهریاری

شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای جمال ابراهیمی
کارپرداز
شماره داخلی:
شماره تلفن: ۰۶۱-۵۲۳۴۵۰۰۱
خانم تاج امیری
مسئول دفتر
شماره داخلی:
شماره تلفن: ۰۶۱-۵۲۳۴۱۵۳۳
خانم مرجان ساکی‌اولاد
کارشناس
شماره داخلی:
شماره تلفن: ۰۶۱-۵۲۳۴۳۳۱۱
آقای دکتر محمد رحمانی
هیأت علمی
شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای مهندس علی اکبر زارعی یزد
هیأت علمی
شماره داخلی: 5503
شماره تلفن: 06152341533
خانم زهرا آقاجری
کارشناس
شماره داخلی: 5504
شماره تلفن: ۰۶۱-۵۲۳۴۱۵۲۹
خانم فرشته دارابی
مسئول
شماره داخلی: 5507
شماره تلفن: ۰۶۱-۵۲۳41537
آقای رضا بخشی زاده
کارشناس
شماره داخلی:
شماره تلفن: 061-52342779
آقای علی نجات بیات
مسئول دفتر
شماره داخلی:
شماره تلفن: ۶۶۹۶۶۶۰۳-۴

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها