دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای دکتر میلاد رضائی
مدیر امور آموزشی دانشگاه
شماره داخلی: 2803-4
شماره تلفن: 66405848
خانم پروانه امیدی
معاون مدیر
شماره داخلی: 2803-4
شماره تلفن: 66405848
خانم سیده مرضیه حسن آبادی
مسئول دفتر
شماره داخلی: 2803-4
شماره تلفن: 64542803-4
خانم شکوه السادات سیدزاده قمی
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 2807
شماره تلفن: 64542807
خانم مهندس مهناز صابری وند
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 2815
شماره تلفن: 64542815
خانم لیلی نیک نژاد صومعه
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 2821
شماره تلفن: 64542821
خانم سمیه گفتاری
کارشناس
شماره داخلی: 2820
شماره تلفن: 64542820
خانم سپیده خوب صفت

شماره داخلی:
شماره تلفن: 66967404
آقای مجید حسین پور

شماره داخلی: 66967404
شماره تلفن: 66967404
خانم ترانه تیموری

شماره داخلی: 2810
شماره تلفن: 64542810
آقای علی محمدی شعار

شماره داخلی: 2801
شماره تلفن: 64542801
خانم مهندس سکینه میسی ون
کارشناس
شماره داخلی: 2816
شماره تلفن: 64542816
خانم زهرا باقرپور طهرانی
کارشناس
شماره داخلی: 2811
شماره تلفن: 64542811
آقای محمدعلی چراغچی

شماره داخلی: 2819
شماره تلفن: 64542819
خانم لیلا صداقت
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 66967404
شماره تلفن: 66967404
آقای مهندس علیرضا امیری ابیانه
کارشناس
شماره داخلی: 2805
شماره تلفن: 64542805

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها