دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای دکتر سیدمصطفی صفوی همامی
مدیر مرکز
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66470312-66470327
آقای ابراهیم ساریخانی
مسئول دفتر
شماره داخلی: 5705
شماره تلفن: 66470312-66470317
آقای دکتر فرهاد فانی صابری
هیأت علمی پژوهشی
شماره داخلی: 5703
شماره تلفن: 66470312-66470319
آقای دکتر فرهاد فانی صابری
قائم مقام پژوهشکده
شماره داخلی: 5703
شماره تلفن: 66470312-66470319
آقای داوود شریفی نزاد
کارپرداز
شماره داخلی: 5722
شماره تلفن: 66470312-66470322
خانم مهندس وفا صدقی

شماره داخلی: 5706
شماره تلفن: 66470312-66470318
آقای مهندس محمدصادق داودی

شماره داخلی: 5186
شماره تلفن: 66470312-66470321
آقای دکتر علی مددی
مدیر گروه
شماره داخلی: ___
شماره تلفن: 66470312-66470324
آقای مهندس رضا ندافی
هیأت علمی پژوهشی
شماره داخلی: 5703
شماره تلفن: 66470312-66470320
آقای دکتر علیرضا جهانگیریان
مدیر مرکز
شماره داخلی: ___
شماره تلفن: 66470312-66470326
آقای دکتر حمید زراعتگر
مدیر گروه
شماره داخلی: ___
شماره تلفن: 66470312-66470323
آقای دکتر محسن اکبرپور شیرازی
مدیر مرکز
شماره داخلی: ___
شماره تلفن: 66470312-66470325

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها