دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای دکتر داریوش کیانی
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 2500
شماره تلفن: 64542500
خانم ناهید سیفی

شماره داخلی: 2500
شماره تلفن: 66406322
آقای دکتر مصطفی عباس زاده
معاون تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشکده
شماره داخلی: 5878
شماره تلفن:
آقای دکتر عبدالرسول پورعباس
هیأت علمی
شماره داخلی: 2502
شماره تلفن: 66499064
آقای مهندس مجتبی ترکیان
مسئول امور پشتیبانی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
شماره داخلی: 2511
شماره تلفن:
آقای دکتر امید نقشینه ارجمند
مسئول المپیادهای دانشجویی
شماره داخلی: 5673
شماره تلفن:
آقای دکتر علیرضا مفیدی
استاد مشاور
شماره داخلی: 2515
شماره تلفن:
آقای دکتر فرزاد دیده ور
هیأت علمی
شماره داخلی: 5665
شماره تلفن:
خانم مهندس سمیرا مریخی
کارشناس
شماره داخلی: 2532
شماره تلفن:
خانم فاطمه قاسمی
کارشناس
شماره داخلی: 2550
شماره تلفن:
آقای محسن اسمعیلی
کارشناس
شماره داخلی: 2501
شماره تلفن:
آقای دکتر عرفان صلواتی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5661
شماره تلفن:
آقای دکتر علی محدث خراسانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5657
شماره تلفن:
آقای دکتر داریوش کیانی
هیأت علمی
شماره داخلی:
شماره تلفن: 64542500
خانم دکتر فرناز هوشمند خلیق
هیأت علمی
شماره داخلی: 5659
شماره تلفن:
آقای دکتر بهزاد نجفی سقزچی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5669
شماره تلفن:
آقای دکتر مصطفی شمسی
مدیر گروه
شماره داخلی: 2538
شماره تلفن:
آقای دکتر سید ناصر هاشمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5672
شماره تلفن:
آقای دکتر محمدرضا رفسنجانی صادقی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5870
شماره تلفن:
آقای دکتر علی حاتم
هیأت علمی
شماره داخلی: 2546
شماره تلفن: 66460948
آقای دکتر مسعود پورمهدیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 5664
شماره تلفن:
آقای دکتر سعید رضاخواه ورنوسفادرانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2504
شماره تلفن: 66460948
آقای دکتر امین غیبی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5873
شماره تلفن:
آقای دکتر محمدحسن شیرعلی شهرضا
هیأت علمی
شماره داخلی: 2548
شماره تلفن:
خانم دکتر فاطمه شاکری
هیأت علمی
شماره داخلی: 2539
شماره تلفن: 66463743
خانم دکتر مینا امین غفاری قره شیران
هیأت علمی
شماره داخلی: 5660
شماره تلفن:
خانم قاطمه قلی نژاد
کارشناس
شماره داخلی: 2529
شماره تلفن:
آقای دکتر بهروز بیدآباد
هیأت علمی
شماره داخلی: 5655
شماره تلفن:
آقای دکتر عادل محمدپور
هیأت علمی
شماره داخلی: 2533
شماره تلفن:
خانم دکتر زینب اخلاقی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5876
شماره تلفن:
آقای دکتر مهدی دهقان
هیأت علمی
شماره داخلی: 2503
شماره تلفن: 66499064
آقای دکتر سعید شیری قیداری
رئیس پژوهشکده
شماره داخلی: 5874
شماره تلفن:
آقای دکتر سعید شیری قیداری
هیأت علمی
شماره داخلی: 5874
شماره تلفن:
آقای دکتر مرتضی میرمحمدرضایی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5654
شماره تلفن:
آقای دکتر زاهد رحمتی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2512
شماره تلفن: 66463743
آقای دکتر ناصر بروجردیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 2505
شماره تلفن: 66499064
خانم مژگان بیگلری

شماره داخلی: 2500
شماره تلفن: 66406322
آقای دکتر مهدی رستمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2547
شماره تلفن: 66499064
آقای دکتر سیدمنصور واعظ پور
هیأت علمی
شماره داخلی: 2526
شماره تلفن: 66463743
آقای دکتر اسماعیل خرّم
مدیر گروه
شماره داخلی: 5877
شماره تلفن:
آقای دکتر بیژن هنری
هیأت علمی
شماره داخلی: 2534
شماره تلفن: 66499064
آقای دکتر بهروز خسروی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2519
شماره تلفن: 66463743
آقای دکتر علیرضا مفیدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2515
شماره تلفن:
خانم دکتر شمیلا بیاتی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5869
شماره تلفن:
خانم دکتر سارا سعیدی مدنی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5658
شماره تلفن:
آقای مهندس مهدی معتمدی اصل
کارشناس
شماره داخلی: 5666
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد اکبری
هیأت علمی
شماره داخلی: 5875
شماره تلفن:
آقای دکتر فرهاد فخار ایزدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2510
شماره تلفن:
آقای دکتر مصطفی عباس زاده
هیأت علمی
شماره داخلی: 5878
شماره تلفن:
خانم دکتر نازنین روشندل توانا
مسئول کارآموزی
شماره داخلی: 5671
شماره تلفن:
خانم دکتر نازنین روشندل توانا
هیات علمی
شماره داخلی: 5671
شماره تلفن:
خانم دکتر فاطمه زارع میرک آباد
مدیر گروه
شماره داخلی: 5674
شماره تلفن:
آقای دکتر سیدمنصور واعظ پور
مدیر گروه
شماره داخلی: 2526
شماره تلفن: 66463743
آقای مهندس مهدی یاوری
کارشناس
شماره داخلی: 2514
شماره تلفن: 64542514
خانم مهندس فاطمه اسماعیلی
کارشناس
شماره داخلی: 2514
شماره تلفن:

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها