دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای دکتر مرتضی ابراهیمی
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 2400
شماره تلفن: 66468243
خانم فرشته جلالی
کارشناس
شماره داخلی: 2400
شماره تلفن: 66468243
آقای دکتر مهدی توحیدیان
معاون آموزشی و دانشجویی و فرهنگی دانشکده
شماره داخلی: 2481
شماره تلفن:
آقای دکتر جواد مختاری
معاون پژوهشی، تحصیلات تکمیلی و بین الملل دانشکده
شماره داخلی: 2438
شماره تلفن: 64542438
خانم دکتر سعیده گرجی

شماره داخلی: 2431
شماره تلفن:
آقای دکتر سیدرضا غفاریان
مدیر گروه
شماره داخلی: 2402
شماره تلفن:
خانم دکتر فاطمه گوهرپی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2437
شماره تلفن:
آقای مهندس احمد عطایی فر
کارشناس
شماره داخلی: 2414
شماره تلفن:
آقای دکتر حمید گرمابی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2428
شماره تلفن:
خانم دکتر سعیده گرجی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2431
شماره تلفن:
آقای دکتر مهدی توحیدیان
مدیر مرکز نوآوری دانشکده
شماره داخلی: 2481
شماره تلفن:
آقای دکتر مهدی توحیدیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 2481
شماره تلفن:
آقای دکتر علی اصغر سرابی داریانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2427
شماره تلفن:
آقای دکتر مهدی رفیع زاده
هیأت علمی
شماره داخلی: 2405
شماره تلفن:
آقای دکتر جواد مختاری
هیأت علمی
شماره داخلی:
شماره تلفن: 2438
آقای دکتر سعید پورمهدیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 2411
شماره تلفن:
خانم مهندس طاهره سماعی یکتا
مسئول امور پشتیبانی دانشکده مهندسی پلیمر
شماره داخلی: 2443
شماره تلفن:
آقای دکتر وحید حدادی اصل
هیأت علمی
شماره داخلی: 2403
شماره تلفن:
آقای دکتر منوچهر خراسانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2485
شماره تلفن:
آقای دکتر فرهاد شریف
هیأت علمی
شماره داخلی: 2409
شماره تلفن:
خانم فاطمه عبدالمحمدی
کارشناس
شماره داخلی: 2474
شماره تلفن:
آقای مهندس عیسی بابالو
کارشناس
شماره داخلی: 2462
شماره تلفن:
خانم مژده مزرعه فراهانی
کارشناس
شماره داخلی: 2424
شماره تلفن:
خانم مهندس عاطفه علی مددی
کارشناس
شماره داخلی: 2482
شماره تلفن:
خانم مژگان صفرزاده
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 2448
شماره تلفن:
خانم مهندس مریم امجدی
کارشناس
شماره داخلی: 2418
شماره تلفن:
آقای دکتر علیرضا محجوب
هیأت علمی
شماره داخلی: 2473
شماره تلفن: 64542473
آقای دکتر حسین یحیایی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2465
شماره تلفن:
آقای دکتر حسام مکی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2434
شماره تلفن:
آقای دکتر مصطفی احمدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2425
شماره تلفن:
آقای مهندس رضا قشلاقی
کارشناس
شماره داخلی: 2461
شماره تلفن:
آقای دکتر مرتضی ابراهیمی
سرپرست کارآموزی
شماره داخلی: 2440
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد رضا محمدزاده عطار
هیأت علمی
شماره داخلی: 2404
شماره تلفن:
خانم دکتر گیتی میرمحمدصادقی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2442
شماره تلفن:
آقای دکتر محسن محسنی بزرگی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2441
شماره تلفن:
خانم فریده طالبی
کارشناس
شماره داخلی: 2417
شماره تلفن: 66469162
خانم مهندس انیس جعفری
کارشناس
شماره داخلی: 2483
شماره تلفن: 64542483
آقای دکتر حمید میرزاده
هیأت علمی
شماره داخلی: 2420
شماره تلفن:
خانم مهندس مهشید باستانی
کارشناس
شماره داخلی: 2412
شماره تلفن:
آقای دکتر محمدجواد حافظی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2450
شماره تلفن:
آقای دکتر سیدرضا غفاریان
هیئت علمی
شماره داخلی: 2402
شماره تلفن:
خانم دکتر شاداب باقری خولنجانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2426
شماره تلفن:
خانم مهندس ندا ویسی
کارشناس
شماره داخلی: 2456
شماره تلفن:
خانم دکتر عزیزه
هیأت علمی
شماره داخلی: 2410
شماره تلفن:
آقای دکتر ناصر محمدی
هیأت علمی
شماره داخلی:
شماره تلفن: 2406
آقای دکتر هادی شیرعلی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2425
شماره تلفن: 64542425

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها