دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

خانم آرزو منصوری
مسئول دفتر
شماره داخلی: ۵۳۰۰
شماره تلفن: ۶۴۵۴۵۳۰۰
آقای دکتر عباس احمدی
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 5354
شماره تلفن: 64545354
خانم مریم سلمه ای
مسئول دفتر دانشکده
شماره داخلی: 5300-1(1001-2)
شماره تلفن: 66954566
آقای دکتر مسعود ماهوتچی
معاون آموزشی، فرهنگی و دانشجویی دانشکده
شماره داخلی: 5387
شماره تلفن: 64545387
آقای دکتر جواد میرزاپور آل هاشم
معاون پژوهشی، تحصیلات تکمیلی و بین الملل دانشکده
شماره داخلی: 5350
شماره تلفن: 64545350
آقای دکتر محسن شیخ سجادیه
هیأت علمی
شماره داخلی: 5312
شماره تلفن:
آقای مهندس حسین فهیمی فر
مسئول امور پشتیبانی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت
شماره داخلی: 5352-5353
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد کاوه سیروس
هیأت علمی
شماره داخلی: 5360
شماره تلفن:
آقای دکتر مسعود ماهوتچی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5387
شماره تلفن: 64545387
آقای دکتر عباس سیفی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5377
شماره تلفن: 64545377
آقای دکتر عباس افرازه
هیأت علمی
شماره داخلی: 5364
شماره تلفن: 64545364
آقای دکتر مجید امین نیری
هیأت علمی
شماره داخلی: 5335
شماره تلفن: 64545335
خانم مهندس فاطمه صارمی
کارشناس
شماره داخلی: 5320
شماره تلفن: 64545320
آقای مهندس محمد نوروزی
کارشناس
شماره داخلی: 5368
شماره تلفن: 64545368
آقای دکتر امیر احمدی جاوید
هیأت علمی
شماره داخلی: 5374
شماره تلفن: 64545374
آقای مهندس هاشم ابراهیمیان دهکردی

شماره داخلی: 5333
شماره تلفن: 64545333
آقای دکتر سید حسن قدسی پور
هیأت علمی
شماره داخلی: 5390
شماره تلفن: 64545390
خانم دکتر مریم اشرفی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5392
شماره تلفن: 64545392
آقای دکتر سعید منصور
هیأت علمی
شماره داخلی: 5362
شماره تلفن: 64545362
آقای دکتر جواد میرزاپور آل هاشم
هیأت علمی
شماره داخلی: 5350
شماره تلفن: 64545350
آقای دکتر اکبر اصفهانی پور
هیأت علمی
شماره داخلی: 5369
شماره تلفن: 64545369
آقای دکتر سید محمدتقی فاطمی قمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5381
شماره تلفن: 64545381
آقای دکتر داوود فدایی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5361
شماره تلفن: 64545361
آقای دکتر ناصر شمس
هیأت علمی
شماره داخلی: 5363
شماره تلفن: 64545363
آقای دکتر سید محمد معطر حسینی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5382
شماره تلفن: 64545382
آقای دکتر میر مهدی سید اصفهانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5351
شماره تلفن: 64545351
آقای دکتر پویا حسین پور
هیأت علمی
شماره داخلی: 5396
شماره تلفن: 64545396
آقای دکتر محسن اکبرپور شیرازی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5370
شماره تلفن: 64545370
آقای دکتر سیدحمیدرضا شهابی حقیقی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5371
شماره تلفن: 64545371
خانم مهندس اکرم ابوطالب
کارشناس
شماره داخلی: 5321
شماره تلفن: 64545321
خانم فریبا بهاروند
کارشناس
شماره داخلی: 5329
شماره تلفن: 66466497
آقای دکتر عباس احمدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5394
شماره تلفن: 5394
آقای دکتر بهروز کریمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5374
شماره تلفن: 64545374
آقای ابوالفضل قاسم خانی
کارپرداز
شماره داخلی: 5319
شماره تلفن: 64545319
خانم مرضیه کبیرسلطانی
کارشناس
شماره داخلی: 5326
شماره تلفن: 64545326
آقای داوود شریفی نزاد
کارپرداز و مدیر ساختمان
شماره داخلی: 5319
شماره تلفن: 64545319
آقای دکتر رضا قاسمی یقین
هیأت علمی
شماره داخلی: 5379
شماره تلفن:

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها