دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای دکتر سیدجمشید موسوی
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 3000
شماره تلفن: 64543000
خانم پوران محمدی
مسئول دفتر
شماره داخلی: 3000
شماره تلفن: 66400243
آقای دکتر سیدمحمود مصباح نمینی
معاون آموزشی و دانشجویی و فرهنگی دانشکده
شماره داخلی: 3012
شماره تلفن: 64543012
آقای دکتر بهروز بهنام
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی و بین الملل دانشکده
شماره داخلی: 3005
شماره تلفن: 64543005
آقای دکتر پیام طهرانی

شماره داخلی: 3080
شماره تلفن:
آقای دکتر سیدمجدالدین میرمحمدحسینی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3028
شماره تلفن:
آقای دکتر امیر رضا زراتی
مدیر گروه
شماره داخلی: 3002
شماره تلفن:
آقای دکتر امیر رضا زراتی
سرپرست آزمایشگاه
شماره داخلی: 3002
شماره تلفن:
آقای دکتر محسن تهرانی زاده حقیقی فرد
هیأت علمی
شماره داخلی: 3030
شماره تلفن:
آقای دکتر کوروش شاهوردیانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3001
شماره تلفن:
آقای دکتر وحید لطفی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3017
شماره تلفن:
آقای دکتر محمدمهدی علی نیا
هیأت علمی
شماره داخلی: 3034
شماره تلفن:
آقای دکتر علی خدایی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3026
شماره تلفن:
آقای دکتر شاپور طاحونی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3035
شماره تلفن:
آقای دکتر محمدحسن سبط
هیأت علمی
شماره داخلی: 3006
شماره تلفن:
آقای دکتر بهروز بهنام
هیأت علمی
شماره داخلی: 3005
شماره تلفن:
آقای دکتر مرتضی کلاهدوزان
هیأت علمی
شماره داخلی: 3023
شماره تلفن:
خانم کتایون خیرآبادی
کارشناس
شماره داخلی: 3037
شماره تلفن:
آقای دکتر سیدمحمود مصباح نمینی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3012
شماره تلفن:
آقای دکتر وحید شاه حسینی
مدیر گروه
شماره داخلی: 3058
شماره تلفن:
خانم فاطمه عبدالهی
کارشناس
شماره داخلی: 3050
شماره تلفن: 66967390
خانم زهره اسدالهی
کارشناس
شماره داخلی: 3075
شماره تلفن: 66495518
آقای دکتر امیر گل رو
هیأت علمی
شماره داخلی: 3048
شماره تلفن:
آقای دکتر سیامک ایپکچی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3007
شماره تلفن:
آقای دکتر میقات حبیبیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 3042
شماره تلفن:
خانم مریم بادپر
کارشناس
شماره داخلی: 3053
شماره تلفن: 66964375
آقای داوود اکبری مهر
کارشناس
شماره داخلی: 3052
شماره تلفن:
آقای دکتر تورج تقی خانی
هیات علمی
شماره داخلی: 3016
شماره تلفن: 66400243
خانم زهره عبدالعلی
کارشناس
شماره داخلی: 3038
شماره تلفن:
آقای وحید عبدی
تکنسین
شماره داخلی: 3072
شماره تلفن:
خانم فتانه پور امیر ارسلانی
کارشناس
شماره داخلی: 3085
شماره تلفن:
آقای دکتر احمد طاهرشمسی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3013
شماره تلفن:
آقای مهندس شهرام افشار راد
کارشناس
شماره داخلی: 3070
شماره تلفن:
آقای مهیار عاشقی
کارشناس
شماره داخلی: 3046,3043
شماره تلفن:
آقای دکتر علی اکبر رمضانیانپور
هیأت علمی
شماره داخلی: 3027
شماره تلفن:
آقای احمد رضی
کارپرداز
شماره داخلی: 3060
شماره تلفن:
آقای دکتر عباس سروش
هیأت علمی
شماره داخلی: 3009
شماره تلفن:
آقای جواد پرویزی
کارشناس
شماره داخلی: 3024
شماره تلفن:
آقای دکتر تقی عبادی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3031
شماره تلفن:
آقای دکتر احمد فهیمی فر
هیأت علمی
شماره داخلی: 3011
شماره تلفن:
آقای رضا جوادی نام جواد
تکنسین
شماره داخلی: 3087
شماره تلفن:
آقای دکتر مهدی احمدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3010
شماره تلفن:
آقای مهندس منصور پیدایش
هیأت علمی
شماره داخلی: 3078
شماره تلفن:
آقای عبدالحسن پیرنیازاده
کارشناس
شماره داخلی: 3054
شماره تلفن:
آقای دکتر ابوالفضل اسلامی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3057
شماره تلفن:
آقای دکتر رضا مکنون
هیأت علمی
شماره داخلی: 3018
شماره تلفن:
آقای دکتر پیام طهرانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3080
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد زمان کبیر
سرپرست آزمایشگاه
شماره داخلی: 3032
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد زمان کبیر
مدیر گروه
شماره داخلی: 3032
شماره تلفن:
آقای دکتر عبدالله اردشیر
هیأت علمی
شماره داخلی: 3015
شماره تلفن:
خانم مهندس حافظه شکرانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3055
شماره تلفن:
آقای دکتر اردشیر دیلمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3029
شماره تلفن:
آقای دکتر علیرضا رهایی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3033
شماره تلفن:
آقای دکتر ربیع منتصر کوهساری
هیأت علمی
شماره داخلی: 3044
شماره تلفن:
آقای دکتر فرامرز مودی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3022
شماره تلفن:
آقای دکتر فریدون مقدس نژاد
سرپرست آزمایشگاه
شماره داخلی: 3004
شماره تلفن:
آقای دکتر فریدون مقدس نژاد
مدیر گروه
شماره داخلی: 3004
شماره تلفن:
آقای دکتر سیدجمشید موسوی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3014
شماره تلفن:
آقای دکتر کاظم فخاریان
هیأت علمی
شماره داخلی: 3003
شماره تلفن:
آقای دکتر اقبال شاکری
هیأت علمی
شماره داخلی: 3065
شماره تلفن:
آقای دکتر سیدمحمدرضا علوی مقدم
هیأت علمی
شماره داخلی: 3008
شماره تلفن:
آقای محمدصادق خالقی مقدم
کارشناس
شماره داخلی: 3062
شماره تلفن:
آقای دکتر اسماعیل افلاکی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3025
شماره تلفن:
آقای دکتر سیدمحمدرضا امام
سرپرست آزمایشگاه
شماره داخلی: 3040
شماره تلفن:
آقای دکتر سیدمحمدرضا امام
مدیر گروه
شماره داخلی: 3040
شماره تلفن:
آقای دکتر فرامرز خوشنودیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 3019
شماره تلفن:
آقای دکتر سعید عرفانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3084
شماره تلفن:
آقای شهرام نیکوکار
کارشناس
شماره داخلی: 3064
شماره تلفن:
آقای نعمت اله بخشی
کارشناس
شماره داخلی: 3055
شماره تلفن:
آقای مسعود خسروانی
تکنسین
شماره داخلی: 3062
شماره تلفن:
آقای دکتر علیرضا صادقی راد
هیأت علمی
شماره داخلی: 64543010
شماره تلفن: 64543010
آقای دکتر علیرضا صادقی راد
هیأت علمی
شماره داخلی: 64543010
شماره تلفن: 64543010
آقای دکتر علیرضا صادقی راد
هیأت علمی
شماره داخلی: 64543010
شماره تلفن: 64543010
آقای حسن بارانی زاده
سرپرست امور پشتیبانی
شماره داخلی:
شماره تلفن:

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها