دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای دکتر محمد سعیدی
رئیس کتابخانه
شماره داخلی: 5070
شماره تلفن: 66407418
خانم سمیه آقارضالو
مسئول دفتر
شماره داخلی: 5070
شماره تلفن: 66407418
آقای محمدرضا ذاکری
معاون
شماره داخلی: 5074
شماره تلفن:
آقای علیرضا عبادی

شماره داخلی: 5079
شماره تلفن:
خانم رقیه قادری
کارشناس
شماره داخلی: 5069
شماره تلفن:
خانم ویدا اقدمی فر
کارشناس
شماره داخلی: 5061
شماره تلفن:
خانم زهره خوانین زاده
کارشناس
شماره داخلی: 5067
شماره تلفن:
آقای بهزاد رحمانی
کارشناس
شماره داخلی: 5083
شماره تلفن:
خانم زهرا آخوندی
کارشناس
شماره داخلی: 5081
شماره تلفن:
خانم مدینه گودرزی

شماره داخلی: 5077
شماره تلفن:
آقای علیرضا حسینی
کارشناس
شماره داخلی: 5087
شماره تلفن:
خانم کبری علیپور
کارشناس
شماره داخلی: 5066
شماره تلفن:
خانم الهام عابدی
کارشناس
شماره داخلی: 5076
شماره تلفن:
آقای علیرضا مشهدی محمدی
کارشناس
شماره داخلی: 5072
شماره تلفن: 64545072
آقای علی ابراهیمی
کارشناس
شماره داخلی: 5082
شماره تلفن:
خانم فریده سلطانی گردفرامرزی
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 5062
شماره تلفن:
آقای عباس گودرزی
کارشناس
شماره داخلی: 5063
شماره تلفن:
آقای محمدموسی طالبی پناه
کارشناس
شماره داخلی: 5080
شماره تلفن:
خانم صدیقه نصرالهی
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 5078
شماره تلفن:
آقای عیسی عسگری جلیسه
کارشناس
شماره داخلی: 5073
شماره تلفن:

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها