دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای دکتر رضا حاجی ابراهیم
مدیر گروه گروه معارف و علوم انسانی
شماره داخلی: 3250
شماره تلفن: 66461330
خانم پروانه فضلعلی

شماره داخلی: 3250
شماره تلفن: 66461330
آقای دکتر احمدرضا رحیمی
معاون آموزشی گروه
شماره داخلی: 3266
شماره تلفن:
آقای لطف اله لطفی
کارشناس
شماره داخلی: 3272
شماره تلفن:
خانم دکتر مرضیه پروندی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3253
شماره تلفن:
خانم مرجان فراهانی
کارشناس
شماره داخلی: 3259
شماره تلفن:
آقای دکتر مهدی گل پرور
هیأت علمی
شماره داخلی:
شماره تلفن:
خانم دکتر انسیه مدنی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3273
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد نقی مقصودی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3273
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد رضا غفوریان
هیأت علمی
شماره داخلی: 3275
شماره تلفن:
آقای دکتر حسن خداوردیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 3255
شماره تلفن:
آقای ابراهیم جمشید پور

شماره داخلی: 3251
شماره تلفن:
آقای دکتر ابوالفضل کیاشمشکی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3267
شماره تلفن:
آقای دکتر سید جواد میر خلیلی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3273
شماره تلفن:
خانم زهرا ودود
کارشناس
شماره داخلی: 3255
شماره تلفن:
خانم فاطمه احمد پور

شماره داخلی: 3255
شماره تلفن:
خانم اکرم رمضانی

شماره داخلی: 3261
شماره تلفن:

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها