دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای مهندس سیدجواد طباطبایی
مدیر امور فرهنگی و اجتماعی
شماره داخلی: 2491-93(102)
شماره تلفن: 64542491(102)
خانم راضیه احمدی

شماره داخلی: 2491-93
شماره تلفن: 64542491-3(101)
آقای اباذر ضیایی
معاون مدیر
شماره داخلی: 2491-93(103)
شماره تلفن: 64545034
آقای رضا محمودیان
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 2491-93(106)
شماره تلفن:
آقای امیر رضا عابدی
کارشناس
شماره داخلی: 2491-93(113)
شماره تلفن: 64542491
خانم آزاده سپهر
کارشناس
شماره داخلی: 2491-93(104)
شماره تلفن:
آقای ابراهیم خدایی

شماره داخلی: 2491-93
شماره تلفن: 64542491(111)
خانم مهندس پروانه عالی
کارشناس
شماره داخلی: 2777, 2778
شماره تلفن:
خانم نازنین بابایی

شماره داخلی: 2491-93(108)
شماره تلفن: 64545026
آقای محسن علیپور

شماره داخلی: 2491-93(109)
شماره تلفن: 64542491
خانم مهندس زهرا مهدوی
کارشناس
شماره داخلی: 2491(107)
شماره تلفن:
خانم ثریا پروایی
کارشناس
شماره داخلی: 2777-8
شماره تلفن:
آقای عباسعلی محمدی
کارشناس
شماره داخلی: 2491-3(114)
شماره تلفن: 64542491
آقای سید محی الدین مجابی
کارشناس
شماره داخلی: 2491-93(105)
شماره تلفن: 64545028
خانم پروین احمدخانی

شماره داخلی: 64542777-8
شماره تلفن:
خانم زهره بهادیوند چگینی
کارشناس
شماره داخلی:
شماره تلفن: 64545035
آقای مهندس محمدحسین برکوک
کارشناس
شماره داخلی: 5032
شماره تلفن: 64545032
آقای روح اله شفیعی نسب

شماره داخلی: 5040
شماره تلفن:

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها