دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای مهدی ایران پوری
مدیر امور فرهنگی و اجتماعی
شماره داخلی: 2491-93(102)
شماره تلفن: 64542491(102)
آقای سید مهدی دینی
کارشناس
شماره داخلی: 2491-2493
شماره تلفن: 2491
آقای سلمان عسکری زاده
معاون
شماره داخلی: 2285
شماره تلفن: 66414113
آقای دکتر عباسعلی محمدی
رئیس اداره
شماره داخلی: ۲۴۹۱-۹۳
شماره تلفن: 64542490
آقای رضا محمودیان
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 2491-93(106)
شماره تلفن: 64545197
آقای امیر رضا عابدی
کارشناس
شماره داخلی: 2491-93(113)
شماره تلفن: 64542491
خانم آزاده سپهر
کارشناس
شماره داخلی: 2491-93(104)
شماره تلفن: 64545035
خانم زهره بهادیوند چگینی
کارشناس
شماره داخلی: 2491-93 (104)
شماره تلفن: 64545035
خانم مهندس زهرا مهدوی
کارشناس
شماره داخلی: 2491(107)
شماره تلفن:
آقای روح اله شفیعی نسب
مسئول ساختمان
شماره داخلی: 5040
شماره تلفن: 64545040
آقای محسن علیپور
کارپرداز
شماره داخلی: 2491-93(109)
شماره تلفن: 64545029
خانم ثریا پروایی
کارشناس
شماره داخلی: 2777
شماره تلفن: 64542778
آقای ابراهیم خدایی
خدمات
شماره داخلی: 2491-93
شماره تلفن: 64542491(111)
خانم پروین احمدخانی
خدمات
شماره داخلی: 2777
شماره تلفن: 64542778
آقای مهندس وفا اسلامی
کارشناس
شماره داخلی:
شماره تلفن:

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها