دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای مرتضی کلاهدوزان
مدیریت تحصیلات تکمیلی
شماره داخلی: 3232-3269
شماره تلفن: 64543232
آقای اکبر مهدوی شاد
کارشناس
شماره داخلی: 3232-3269(1)
شماره تلفن: 64543232
خانم فاطمه کریمیان
کارشناس
شماره داخلی: 5893
شماره تلفن: 64545893
خانم فاطمه نجفیان
کارشناس
شماره داخلی: 3232-3269(3)
شماره تلفن: 64543232
خانم ندا اورک
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 3240
شماره تلفن: 64543240
خانم سودابه کهزادی
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 3232-3269(2)
شماره تلفن: 64543232
خانم مریم خیرالهی
کارشناس
شماره داخلی: 3277
شماره تلفن: 64543277
خانم رخساره خسروانی
کارشناس
شماره داخلی: 3236
شماره تلفن: 64543236
خانم سیده زهره یاسینی
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 3270
شماره تلفن: 64543270
آقای علیرضا مزینانی

شماره داخلی: 3232- 3269
شماره تلفن: 64543232
خانم مائده علیزاده
کارشناس
شماره داخلی:
شماره تلفن:
خانم لیلا بهزاد علیزاد
کارشناس
شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای کیهان صداقت
معاون مدیر
شماره داخلی: 3232
شماره تلفن: 64543232
خانم فهیمه سراج
کارشناس
شماره داخلی: 5964
شماره تلفن: 64545964

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها