فهرست افرادجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.


آقای دکتر محمد احمدی
مدیریت دفتر ارتباط با صنعت
شماره داخلی: 4851
شماره تلفن: 66952282 - 66460707 (1)
خانم صدیقه ضرابی اقدم
مسئول دفتر
شماره داخلی: 4851
شماره تلفن: 66952282 - 66460707 (101)
خانم اکرم طاهری
معاون مدیر ارتباط با صنعت
شماره داخلی: 5429
شماره تلفن: 66952282 - 66460707 (104)
آقای دکتر فرهاد فانی صابری
مسئول واحد مالکیت فکری
شماره داخلی: 5703
شماره تلفن: 66952282 - 66460707
آقای محمدحسین صبوحی
کارشناس مسئول ارتباط با صنعت
شماره داخلی: 5577
شماره تلفن: 66952282 - 66460707 (111)
خانم زهرا کرم سلطانی
کارشناس واحدهای تحقیقاتی
شماره داخلی: 5446
شماره تلفن: 66952282 - 66460707
خانم سمیه جهانبانی
کارشناس آمار و اطلاعات
شماره داخلی: 5732
شماره تلفن: 66952282-66460707 (107)
آقای دکتر محمدعلی احمدی پژوه
مسئول طرح‌حاتم و فرصت مطالعاتی
شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای همایون مهرپرور
کارشناس امور نخبه و سرباز امریه
شماره داخلی: 5431
شماره تلفن: 66952282 - 66460707
خانم سپیده مرادی
کارشناس امور طرح های کلان
شماره داخلی: 5434
شماره تلفن: 66460707 - 66952282 (113)
خانم زهرا رحیمی
کارشناس مسئول ثبت اختراع داخلی
شماره داخلی: 5721
شماره تلفن: 66952282 - 66460707 (102)
خانم فاطمه سادات میرهاشمی
کارشناس مرکز مشاوره ثبت اختراع
شماره داخلی: 5433
شماره تلفن: 66952282 - 66460707 (110)
خانم ناهید شیخان
کارشناس ‌ارشد ‌واحد‌های ‌پژوهشی
شماره داخلی: 66400643
شماره تلفن: 66952282 - 66460707
آقای دکتر مهدی مجیدپور
مسئول واحد بازاریابی و کنترل پروژه
شماره داخلی: 5432
شماره تلفن: 66952282 - 66460707
آقای مهندس سیدحسن حاجی اکبری
MBA
شماره داخلی: 5432
شماره تلفن: 66952282 - 66460707
آقای مهندس حسین بهرامی پور
کارشناس کنترل پروژه
شماره داخلی: 5432
شماره تلفن: 66952282 - 66460707
آقای محسن شکرآبی
کارشناس بازاریابی دیجیتال
شماره داخلی: 5432
شماره تلفن: 66952282 - 66460707
آقای حسین امامی میبدی
کارشناس هماهنگی
شماره داخلی: 5432
شماره تلفن: 66952282 - 66460707
آقای امیرمحمد کرمانی

شماره داخلی: 5432
شماره تلفن: 66952282 - 66460707
آقای آرش برجی خانی
مسئول باشگاه مهارت و اشتغال
شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای علی ولی زاده
کارشناس اجرایی باشگاه مهارت و اشتغال
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66952282 - 66460707
خانم مائده احمدی
کارشناس آموزش باشگاه مهارت و اشتغال
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66952282 - 66460707
آقای امیر رضا فخاریان
کارشناس تولید محتوا و بازاریابی دیجیتال باشگاه مهارت و اشتغال
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66952282 - 66460707

آقای دکتر حامد ثقفی

شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای دکتر مسعود حافظی اردکانی

شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای دکتر حمزه ذاکری

شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای دکتر حسن سامعی

شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای دکتر رضا سلیمی

شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای دکتر علی محمد بازرگان

شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای دکتر محسن گرجی

شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای حمیدرضا بقایی کاشی

شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای حسام الدین مشیدی

شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای دکتر مهرداد مختاری

شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد سعید گودرزی

شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای دکتر علی صدیقی حسن کیاده

شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای دکتر عباس زمانی

شماره داخلی:
شماره تلفن:
خانم دکتر نگار الوندی فر

شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای مهندس مهدی غفارزاده

شماره داخلی:
شماره تلفن:
خانم دکتر سیده حسنا طالبیان

شماره داخلی:
شماره تلفن:
خانم دکتر ندا شجاعی

شماره داخلی:
شماره تلفن:
خانم دکتر نغمه عرب زاده

شماره داخلی:
شماره تلفن:
خانم دکتر مارال خادم صداقت

شماره داخلی:
شماره تلفن:
خانم دکتر مریم میرزاخواه

شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای دکتر محمدرضا صابری

شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای دکتر حمید مهدی پور

شماره داخلی:
شماره تلفن:
خانم دکتر زهرا علیزاده ثانی

شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای دکتر محمدرضا خدابخش

شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای دکتر فرزاد مختاری خیرآبادی

شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای محمدرضا مروتی

شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای احسان چهرازی

شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای دکتر وحید طهماسبی

شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای دکتر محمدرضا پورفرد

شماره داخلی:
شماره تلفن:
خانم دکتر نازنین زارع

شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای دکتر مهدی ذوالفقاری

شماره داخلی:
شماره تلفن: