دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای مهندس محمدرضا باقری
سرپرست اداره امور خوابگاه
شماره داخلی: 2319(101)
شماره تلفن: 66958016(101)
آقای امید کوکبی خرسند

شماره داخلی: 2319(102)
شماره تلفن: 66958016(102)
خانم محبوبه علیدادی

شماره داخلی: 2319(112)
شماره تلفن: 66958016/17(112)
آقای مجید پیرحسینیان

شماره داخلی: 2319(110)
شماره تلفن: 66958016(110)
آقای مهندس حامد ابرقویی

شماره داخلی: 2319(108)
شماره تلفن: 66958016(108)
آقای محمد صادق کاظمی

شماره داخلی: 2319(103)
شماره تلفن: 66958016(103)
آقای محمد تقی حسینی

شماره داخلی: 2319(111)
شماره تلفن: 66958016/17(111)
آقای ابراهیم چادری زواره فرد
کارشناس
شماره داخلی: 5955
شماره تلفن: 66958016(107)
آقای عابدین صفدری

شماره داخلی: 2319(122)
شماره تلفن: 66958016/17(122)
آقای حمید سلیمانی توانی
کارشناس
شماره داخلی: 5956
شماره تلفن: 66958016(106)
آقای مهندس مجید خان بابایی
کارشناس
شماره داخلی: 2319(119)
شماره تلفن: 66958016(119)
آقای حسن بهاردوست

شماره داخلی: 2319(104)
شماره تلفن: 66958016(104)
آقای بهمن سلیمانی فروغ

شماره داخلی: 2319(105)
شماره تلفن: 66958016(105)
آقای فرزین گودرزی

شماره داخلی: 2319(111)
شماره تلفن: 66958016/17(111)
آقای سعید ابراهیمی

شماره داخلی: 2319(116)
شماره تلفن: 66958016/17(116)
آقای نایبعلی قبادی

شماره داخلی: 2319(111)
شماره تلفن: 66958016/17(123)
آقای مجید بهنیا

شماره داخلی: 2319(114)
شماره تلفن: 66958016(114)

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها