دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای دکتر احسان خامه چی
رئیس واحد دانشگاهی ماهشهر
شماره داخلی:
شماره تلفن: 06152343645
خانم تاج امیری

شماره داخلی:
شماره تلفن: 06152341533
آقای مهندس علی اکبر زارعی یزد
معاون مالی اداری واحد دانشگاهی ماهشهر
شماره داخلی:
شماره تلفن: 06152341533
آقای سید حمید قائم ‌مقامی سمیرمی

شماره داخلی:
شماره تلفن: 06152343311
خانم مرجان ساکی
کارشناس
شماره داخلی:
شماره تلفن: 06152343311
آقای سیروس زرین‌ آبادی

شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای حسن عبادی زاده

شماره داخلی:
شماره تلفن: 06152341527
آقای دکتر محمد رحمانی
هیأت علمی
شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای شهریار شهریاری

شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای مهندس رضا بخشی زاده

شماره داخلی:
شماره تلفن:
خانم زهرا آقاجری
کارشناس
شماره داخلی: 5503
شماره تلفن: 06152341529
آقای مهندس علی اکبر زارعی یزد
هیأت علمی
شماره داخلی:
شماره تلفن: 06152341533
خانم تاج امیری

شماره داخلی:
شماره تلفن: 06152341533
خانم فرشته دارابی
کتابدار
شماره داخلی:
شماره تلفن: 06152341537
آقای مهندس سید مسعود موسوی
کارشناس
شماره داخلی:
شماره تلفن:
خانم سحر نوذری

شماره داخلی: 5504
شماره تلفن: 06152343645
آقای علی نجات بیات

شماره داخلی:
شماره تلفن: 02166966603-02166966604-02166460032
خانم مهندس هدا ثامری

شماره داخلی:
شماره تلفن: 06152342779
خانم مرجان تر بو
کارشناس
شماره داخلی:
شماره تلفن: 06152343311
آقای جمال ابراهیمی

شماره داخلی:
شماره تلفن: 06152345001
آقای دکتر داود ایرانشاهی
مدیرگروه
شماره داخلی:
شماره تلفن: 06152341529

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها