دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

خانم حدیث پازوکی

شماره داخلی: 3139 , 2793 ,2794 , 3136
شماره تلفن: 64542793-64543794
خانم پانته آ محمود زاده تبریزیان
کارشناس
شماره داخلی: 3139 , 2793
شماره تلفن: 64542793-64543794
آقای محمد فرزام
کارشناس
شماره داخلی: 3139 , 2793
شماره تلفن: 64542793-64543794
آقای آرش عزیزی

شماره داخلی: 3139 , 2793 ,2794 , 3136
شماره تلفن: 64542793-64543794
امین علیزاده

شماره داخلی: 3139 , 2793
شماره تلفن: 64542793-64543794
آقای حسن نجفی رباطی
کارشناس
شماره داخلی: 3139 , 2793
شماره تلفن: 64542793-64543794
آقای کیوان مرادیان
کارشناس
شماره داخلی: 3139 , 2793
شماره تلفن: 64542793-64543794
خانم زهرا روزبهانی
کارشناس
شماره داخلی: 3139 , 2793
شماره تلفن: 64542793-64543794
خانم سکینه احمدی

شماره داخلی: 3139 , 2793 ,2794 , 3136
شماره تلفن: 64542793-64543794
آقای عباس اله یاری بلداجی
کارشناس
شماره داخلی: 3139 , 2793
شماره تلفن: 64542793-64543794
خانم موسوی

شماره داخلی: 5188
شماره تلفن:
آقای حسین مبینی

شماره داخلی: 5038
شماره تلفن:
آقای حمید فتحی

شماره داخلی: 2799
شماره تلفن:
آقای علی گلی پور کلده

شماره داخلی: 2793
شماره تلفن:

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها