دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای حسین قاقزانی
رئیس اداره
شماره داخلی: 2200
شماره تلفن: 66406679
آقای رامین دارمی

شماره داخلی: 2319(116)
شماره تلفن: 66958016/17(116)
آقای مهندس سینا درویش
کارشناس
شماره داخلی: 2200
شماره تلفن: 66406679
آقای مهندس امیرحسین محمدی
کارشناس
شماره داخلی: 2200
شماره تلفن: 66406679
آقای مهندس سید علی ایمنی
کارشناس
شماره داخلی: 2200
شماره تلفن: 66406679
آقای سعید معینی صدر

شماره داخلی: 2200
شماره تلفن: 66406679
آقای غلامعلی ساروقی
کارشناس
شماره داخلی: 2200
شماره تلفن: 66406679
آقای علی حسن ایرانپور
تکنسین
شماره داخلی: 2200
شماره تلفن: 66406679
آقای مهندس سید مهدی پاکدامن
کارشناس
شماره داخلی: 2200
شماره تلفن: 66406679
آقای احمد شریفی

شماره داخلی: 2200
شماره تلفن: 66406679
آقای حمید کریمی دستجردی
تکنسین
شماره داخلی: 2200
شماره تلفن: 66406679
آقای مهندس امیر نوری پور

شماره داخلی: 498
شماره تلفن: 66406679
آقای فیروز ایاز

شماره داخلی: 498
شماره تلفن: 6454498
آقای صادق پاکفر

شماره داخلی: 3523
شماره تلفن: 64543523

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها