دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیر



جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای دکتر کاووس میرعباس زاده
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 5200
شماره تلفن: 66419506
آقای علی خسروی

شماره داخلی: 5200
شماره تلفن: 66419506
آقای دکتر داریوش رضایی اوچبلاغ
معاون آموزشی و فرهنگی و دانشجویی
شماره داخلی: 5200
شماره تلفن:
آقای دکتر پرویز پروین
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی و بین الملل دانشکده
شماره داخلی: 5233
شماره تلفن:
آقای دکتر مهدی خاکیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 5234
شماره تلفن:
آقای مهندس رسول سعیدی بابی
مدیر
شماره داخلی: 5220
شماره تلفن:
آقای دکتر سعید طالبی
مدیر گروه
شماره داخلی: 5273
شماره تلفن: 64545273
آقای دکتر مرتضی حبیبی
مدیر گروه
شماره داخلی: 5234
شماره تلفن:
آقای دکتر کاووس میرعباس زاده
مدیر گروه
شماره داخلی: 5248
شماره تلفن:
آقای دکتر پرویز پروین
مدیر گروه
شماره داخلی: 5233
شماره تلفن:
آقای مهندس مرتضی صبا
معاون مالی اداری دانشکده
شماره داخلی: 5250
شماره تلفن:
خانم کتایون کیاشمشکی
کارشناس
شماره داخلی:
شماره تلفن:
خانم فاطمه رجبی

شماره داخلی: 5210
شماره تلفن:
آقای مهدی موسایی فراهانی

شماره داخلی: 5222
شماره تلفن:
آقای دکتر حسین آقا حسینی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5213-5212
شماره تلفن:
آقای دکتر بهروز مراغه چی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5232
شماره تلفن:
آقای دکتر شهیار سرآمد
هیأت علمی
شماره داخلی: 5245
شماره تلفن:
آقای دکتر سید علی موسوی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5238
شماره تلفن:
آقای دکتر مرتضی حبیبی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5246
شماره تلفن:
آقای دکتر حسین آقا حسینی نائینی
مدیر گروه
شماره داخلی: 5231
شماره تلفن:
آقای دکتر سعید ستایشی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5235
شماره تلفن:
آقای دکتر مجتبی شمسائی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5252
شماره تلفن:
آقای دکتر هوشنگ عراقی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5255
شماره تلفن:
آقای دکتر داوود کمانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5243
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد مهرآفرین
هیأت علمی
شماره داخلی: 5244
شماره تلفن:
آقای دکتر حسین عباسی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5247
شماره تلفن:
آقای مهندس صبا
هیأت علمی
شماره داخلی: 5242
شماره تلفن:
آقای دکتر سید علی موسوی زرندی
سرپرست آزمایشگاه
شماره داخلی: 5250
شماره تلفن:
آقای دکتر پرویز پروین
سرپرست آزمایشگاه
شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای عادل میرمحمدی

شماره داخلی:
شماره تلفن:
خانم الناز بختیاری

شماره داخلی:
شماره تلفن:
خانم زهرا زینعلی
کارشناس
شماره داخلی: 5223,5225
شماره تلفن:
آقای مهندس رسول سعیدی بابی
کارشناس
شماره داخلی: 5208
شماره تلفن:
آقای سید محسن حسینی

شماره داخلی: 5225
شماره تلفن:
آقای مجتبی یعقوبی
کارشناس
شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای مهرداد صالحیان
کارشناس
شماره داخلی: 5265
شماره تلفن:
آقای مهندس رجبعلی ذاکر صالحی
کارشناس
شماره داخلی:
شماره تلفن:
خانم آمنه امیرلو
کارشناس
شماره داخلی:
شماره تلفن:
خانم ناهید پرنوری

شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای احمد هوشور

شماره داخلی: 5213
شماره تلفن:
انجمن علمی و شورای صنفی دانشجویان

شماره داخلی: 5221
شماره تلفن:
دکتر مرتضی حبیبی

شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای دکتر فرح مرصوصی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5251
شماره تلفن:

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها