دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای دکتر اکبر اصفهانی پور
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 5354(1049)
شماره تلفن:
خانم مریم سلمه ای
مسئول دفتر دانشکده
شماره داخلی: 5300-1(1001-2)
شماره تلفن: 66954566
آقای دکتر سعید منصور
معاون آموزشی فرهنگی و دانشجویی دانشکده
شماره داخلی: 5362(1023)
شماره تلفن:
آقای دکتر جواد میزاپور آل هاشم
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی و بین الملل دانشکده
شماره داخلی: 5350(1037)
شماره تلفن:
آقای دکتر امیر دهقانیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 5395(1104)
شماره تلفن:
آقای دکتر محسن شیخ سجادیه
هیأت علمی
شماره داخلی: 5312
شماره تلفن:
آقای مهندس حسین فهیمی فر
مدیر
شماره داخلی: 5352-3(1052)
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد کاوه سیروس
هیأت علمی
شماره داخلی: 5360(1021)
شماره تلفن:
آقای دکتر مسعود ماهوتچی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5387(1087)
شماره تلفن:
آقای دکتر عباس سیفی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5377(1085)
شماره تلفن:
آقای دکتر عباس افرازه
هیأت علمی
شماره داخلی: 5364(1033)
شماره تلفن:
خانم مژگان رستاد
کارشناس
شماره داخلی: 5326(1054)
شماره تلفن:
آقای دکتر مجید امین نیری
هیأت علمی
شماره داخلی: 5335(1097)
شماره تلفن:
خانم مهندس فاطمه صارمی
کارشناس
شماره داخلی: 5320(1072)
شماره تلفن:
آقای محمدعلی بیات
کارشناس
شماره داخلی: 5334(1065)
شماره تلفن:
آقای مهندس محمد نوروزی
کارشناس
شماره داخلی: 5368(1115)
شماره تلفن:
آقای دکتر امیر احمدی جاوید
هیأت علمی
شماره داخلی: 5347(1007)
شماره تلفن:
آقای دکتر سید حسن قدسی پور
هیأت علمی
شماره داخلی: 5390(1120)
شماره تلفن:
خانم دکتر مریم اشرفی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5392(1102)
شماره تلفن:
آقای دکتر سعید منصور
هیأت علمی
شماره داخلی: 5362
شماره تلفن:
آقای دکتر جواد میزاپور آل هاشم
هیأت علمی
شماره داخلی: 5350
شماره تلفن:
آقای دکتر جمال شهرابی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5348(1008)
شماره تلفن:
آقای دکتر اکبر اصفهانی پور
هیأت علمی
شماره داخلی: 5369
شماره تلفن:
آقای دکتر سید محمدتقی فاطمی قمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5381(1098)
شماره تلفن:
آقای دکتر داوود فدایی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5361(1021)
شماره تلفن:
خانم قدم خیر شاهسوند
کارشناس
شماره داخلی: 5327(1055)
شماره تلفن:
آقای دکتر ناصر شمس
هیأت علمی
شماره داخلی: 5363(1024)
شماره تلفن:
آقای دکتر سید محمد معطر حسینی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5382(1099)
شماره تلفن:
آقای دکتر میر مهدی سید اصفهانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5351(1019)
شماره تلفن:
آقای دکتر پویا حسین پور
هیأت علمی
شماره داخلی: 5396(1035)
شماره تلفن:
آقای دکتر محسن اکبرپور شیرازی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5370(1083)
شماره تلفن:
آقای دکتر حمیدرضا شهابی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5371(1038)
شماره تلفن:
آقای دکتر رضا رمضانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5376(1084)
شماره تلفن:
خانم مهندس اکرم ابوطالب
کارشناس
شماره داخلی: 5321(1130)
شماره تلفن:
خانم فریبا بهاروند
کارشناس
شماره داخلی: 5329(1066)
شماره تلفن:
آقای دکتر عباس احمدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5394(1118)
شماره تلفن:
آقای دکتر بهروز کریمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5374(1082)
شماره تلفن:
آقای ابوالفضل قاسم خانی
کارپرداز
شماره داخلی: 5319(1036)
شماره تلفن:
آقای دکتر عباس افرازه
مدیر گروه آموزشی
شماره داخلی: ۵۳۶۴
شماره تلفن:
خانم مهندس اعظم کریمی رائینی
کارشناس
شماره داخلی: 5326
شماره تلفن:
خانم مرضیه کبیرسلطانی
کارشناس
شماره داخلی: 5327
شماره تلفن: 64545327

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها