دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای دکتر بیژن ملایی داریانی
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 3413
شماره تلفن:
آقای دکتر احسان امانی
معاون آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشکده
شماره داخلی: 3404
شماره تلفن:
آقای دکتر یونس علیزاده
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
شماره داخلی: 3424
شماره تلفن:
آقای عباس کریمی
مدیر مالی و اداری دانشکده
شماره داخلی: 3402
شماره تلفن: 66490580
آقای دکتر حامد غفاری راد
هیأت علمی
شماره داخلی: 3422
شماره تلفن:
آقای دکتر بهروز آرزو
هیأت علمی
شماره داخلی: 3454
شماره تلفن:
آقای حسن کریمی
کارشناس
شماره داخلی: 3478
شماره تلفن:
آقای بهرام حسین زاده
کارشناس
شماره داخلی: 3478
شماره تلفن:
آقای سید مهدی حسینی
مسئول دفتر
شماره داخلی: 3403
شماره تلفن:
آقای ابراهیم رحمانی
کارشناس
شماره داخلی: 3203
شماره تلفن:
آقای محسن نوری
کارشناس
شماره داخلی: 3401
شماره تلفن: 66490580
آقای محمد اکبرزاده جعفری

شماره داخلی: 3438
شماره تلفن:
آقای مجید شجاعی
تکنسین
شماره داخلی: 3289
شماره تلفن:
آقای علی نادری
تکنسین
شماره داخلی: 3477
شماره تلفن:
آقای ابراهیم گودرزی
تکنسین
شماره داخلی: 3483
شماره تلفن:
آقای محمد جواد حبیب الهی
کارشناس
شماره داخلی: 3478
شماره تلفن:
آقای محسن کارشناس
کارشناس
شماره داخلی: 3469
شماره تلفن:
آقای محمد رضا اربابیان
کارشناس
شماره داخلی: 3439
شماره تلفن:
آقای رامین مهدوی
کارشناس
شماره داخلی: 3289
شماره تلفن:
آقای محمود جمالفر
تکنسین
شماره داخلی: 3477
شماره تلفن:
آقای دکتر محسن خواجه زاده
رییس مرکز
شماره داخلی: 3446
شماره تلفن:
آقای حسین جودت کردلر
کارشناس
شماره داخلی: 3483
شماره تلفن:
آقای رضا صائبی راد
کارشناس
شماره داخلی: 3203
شماره تلفن:
آقای مظاهر رضوانی نسب

شماره داخلی: 3401
شماره تلفن: 66490580
آقای غلامحسین احمدی بنی
کارشناس
شماره داخلی: 3490
شماره تلفن:
آقای علی محمد زاده
کارشناس
شماره داخلی: 3478
شماره تلفن:
آقای محمود برجی فلاح
تکنسین
شماره داخلی: 3477
شماره تلفن:
آقای حجت جوادی
تکنسین
شماره داخلی: 3469
شماره تلفن:
آقای دکتر مجید صفار اول
هیأت علمی
شماره داخلی: 3423
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد جعفر کرمانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3421
شماره تلفن:
آقای دکتر علی احمدپور
هیأت علمی
شماره داخلی: 3459
شماره تلفن:
آقای دکتر رضا حسینی ابرده
رییس قطب
شماره داخلی: 3433
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد رضا حیرانی نوبری
هیأت علمی
شماره داخلی: 3412
شماره تلفن:
آقای دکتر حسن رحیم زاده
هیأت علمی
شماره داخلی: 3420
شماره تلفن:
آقای دکتر عباس عباسی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3425
شماره تلفن:
آقای دکتر نادر منتظرین
هیأت علمی
شماره داخلی: 3415
شماره تلفن:
آقای مهندس سیدمصطفی آقامیر سلیم
هیأت علمی
شماره داخلی: 3433
شماره تلفن:
آقای دکتر حمید نادران
هیأت علمی
شماره داخلی: 3440
شماره تلفن:
آقای مهندس ناصر فریبرز
هیأت علمی
شماره داخلی: 3428
شماره تلفن:
آقای دکتر مهیار نراقی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3449
شماره تلفن:
آقای دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3484
شماره تلفن:
آقای دکتر فیروز بختیاری نژاد
هیأت علمی
شماره داخلی: 3417
شماره تلفن:
آقای دکتر محسن بهرامی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3457
شماره تلفن:
خانم مهندس فاطمه جلیل ثانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3411
شماره تلفن:
آقای دکتر محسن رضائیان اکبر زاده
هیأت علمی
شماره داخلی: 3470
شماره تلفن:
آقای دکتر محمود شاکری
هیأت علمی
شماره داخلی: 3432
شماره تلفن:
آقای دکتر منوچهر صالحی
رییس قطب
شماره داخلی: 3447
شماره تلفن:
آقای دکتر سیدعلی صدوق ونینی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3450
شماره تلفن:
آقای دکتر مجتبی صدیقی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3448
شماره تلفن:
خانم معصومه خجسته مرادی
کارشناس
شماره داخلی: 3405
شماره تلفن: 66952280
آقای دکتر شهریار فریبرز
هیأت علمی
شماره داخلی: 3460
شماره تلفن:
آقای دکتر منصور کبگانیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 3456
شماره تلفن:
آقای دکتر علی کمالی ایگلی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3443
شماره تلفن:
آقای حجت قبادی
تکنسین
شماره داخلی: 3289
شماره تلفن:
آقای دکتر مهدی احمدی نجف آبادی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3431
شماره تلفن:
آقای دکتر فرشاد برازنده
هیأت علمی
شماره داخلی: 3442
شماره تلفن:
آقای دکتر فرید رضا بیگلری
هیأت علمی
شماره داخلی: 3434
شماره تلفن:
آقای دکتر محمدرضا رازفر
هیأت علمی
شماره داخلی: 3458
شماره تلفن:
آقای دکتر سید مهدی سید مهدی رضاعی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3445
شماره تلفن:
آقای دکتر عبدالرضا رحیمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3431
شماره تلفن:
آقای دکتر ایرج ستاری فر
هیأت علمی
شماره داخلی: 3426
شماره تلفن:
آقای دکتر امیر عبدا...
رییس قطب
شماره داخلی: 3446
شماره تلفن:
آقای دکتر علیرضا فلاحی آرزودار
هیأت علمی
شماره داخلی: 3453
شماره تلفن:
آقای دکتر بیژن ملایی داریانی
مدیر گروه
شماره داخلی: 3413
شماره تلفن:
آقای دکتر احسان امانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3404
شماره تلفن:
خانم دکتر میترا دانش پژوهش
هیأت علمی
شماره داخلی: 3414
شماره تلفن:
آقای دکتر حامد ادیبی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3404
شماره تلفن:
آقای دکتر علی عظیمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3462
شماره تلفن:
آقای دکتر علیرضا حاجی قاسم
هیأت علمی
شماره داخلی: 3455
شماره تلفن:
آقای دکتر محمدرضا حاجی محمدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3427
شماره تلفن:
آقای دکتر طه گودرزی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3435
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد محمدی اقدم
رییس قطب
شماره داخلی: 3429
شماره تلفن:
خانم مهندس پروانه احمدوند
کارشناس
شماره داخلی: 3428
شماره تلفن:
خانم بهناز امین اصنافی
کارشناس
شماره داخلی: 3403
شماره تلفن:
آقای اکبر بور بور

شماره داخلی: 3461
شماره تلفن:
آقای محمد رضا شادی

شماره داخلی: 3461
شماره تلفن:
آقای علی صابری قمی
تکنسین
شماره داخلی: 3474
شماره تلفن:
آقای مهدی عظیمی

شماره داخلی: 3477
شماره تلفن:
خانم مژده فرج نژاد
کارشناس
شماره داخلی: 3437
شماره تلفن: 66952281
آقای ابراهیم متحدی
تکنسین
شماره داخلی: 3489
شماره تلفن:
آقای مهندس مهدی موحدیان
سرپرست کارگاه
شماره داخلی: 3485
شماره تلفن:
آقای مهدی قلی پور
تکنسین
شماره داخلی: 3496
شماره تلفن:

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها