دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای دکتر وحید شاه حسینی
مدیر دفتر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66414594
آقای مهندس حمید رحیمی

شماره داخلی:
شماره تلفن: 66414594
آقای حسن فیض آبادی
کارشناس مسئول
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66414594
آقای مهندس جلال الدین عامری شهرابی

شماره داخلی:
شماره تلفن: 66414594
آقای ایرج سلیمانی

شماره داخلی:
شماره تلفن: 66414594
آقای مهندس محمد حسن شفیعی
مدیر پروژه
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66414594
آقای سعید امیری
کارشناس
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66414594
آقای دکتر عمادالدین محمدی گل افشانی
مدیر پروژه
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66414594
آقای مهندس رضا پرواز
مدیر پروژه
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66414594
آقای دکتر انور فارس قشونی
مدیر پروژه
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66414594
آقای سیروس زنگنه
کارشناس مسئول
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66414594
آقای مهندس کامبیز رخ فیروز

شماره داخلی:
شماره تلفن: 66414594
آقای مهندس امیرحسین مهاجر
کارشناس
شماره داخلی:
شماره تلفن: 66414594

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها