دانشگاه صنعتی امیرکبیر- امیرکبیر در رسانه‌ها
توسط متخصصان مرکز نوآوری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ بومی‌سازی دستگاه تزریق کارت شناسایی دام‌ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/1 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.342.14191.fa.html
برگشت به اصل مطلب