دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تازه‌های نشر
انتشار کتاب «هیدرودینامیک شناورهای تریماران»

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1403/2/24 | 
 
کتاب «هیدرودینامیک شناورهای تریماران» تدوین آقایان دکتر پرویز قدیمی و دکتر امین ناظمیان توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده است.
یکی از آرزوهای دیرینه انسان در دریا، ارائه طرح‌های پیشرفته‌ای جهت افزایش سرعت حمل و نقل در بهره‌وری‌های مختلف تجاری، نظامی و معیشتی و بهبود عملیات‌های دریایی می‌باشد. به‌همین دلیل، با رشد فناوری‌‌های طراحی بدنه کشتی، علوم بهینه‌‌سازی، ساخت و تولید، طراحی و آزمایش شناورها و ... حوزه‌ای به نام شناورهای سه‌بدنه(تریماران) در صنایع دریایی بخصوص در نیم قرن اخیر پدید آمده است.
کتاب حاضر به بررسی هیدرودینامیک شناور‌های سه‌بدنه پرداخته و در زمینه طراحی آن از روش‌های مختلف بهینه‌سازی بهره برده است. منظور از هیدرودینامیک شناورها، مباحث متعددی مانند دریامانی، تعادل، مانور، مقاومت و غیره می‌باشد که به طور کلی رفتار شناور را در حضور نیروهای محیطی از طرف دریا مورد بررسی قرار می‌دهد.
ساختار کتاب بگونه‌ای است که بتوان دردوره‌های آموزشی مهندسی دریا و کشتی‌سازی از آن استفاده نمود.

Publication.aut.ac.ir

مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.343.16889.fa.html
برگشت به اصل مطلب