دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اطلاعیه‌های آموزشی
تقويم آموزشي كارشناسي (نیمسال اول- نیمسال دوم) سال تحصيلي ۱۴۰۱-۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/11 | 
تقویم آموزشی کارشناسی (نیمسال اول) سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
ثبت نام شنبه ویک شنبه ۲۰و ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
شروع کلاس‌ها شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
حذف و اضافه( هفته ۱ ) سه شنبه و چهارشنبه ۳۰ و ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تصحیح اخطارها(هفته ۳ ) شنبه و یکشنبه ۱۰ و۱۴۰۰/۰۷/۱۱
حذف اضطراری( هفته ۱۵ ) شنبه و یکشنبه  ۴و۴۰۰/۱۰/۰۵
ارزیابی( هفته ۱۵ و ۱۶) دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ الی جمعه۱۴۰۰/۱۰/۱۷
هفته پایانی کلاس‌ها(هفته ۱۶ ) شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ الی چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰۱۵
آزمون‌های پایانی(هفته ۱۷ و۱۸ ) شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ الی پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
 
تقویم آموزشی کارشناسی (نیمسال دوم) سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
ثبت نام سه شنبه و چهارشنبه  ۱۲ و ۱۳۱۴۰۰/۱۱/۱۳
شروع کلاس‌ها شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
حذف و اضافه(هفته ۱ ) سه شنبه و چهار شنبه  ۱۹ و۱۴۰۰/۱۱/۲۰
تصحیح اخطارها(هفته ۳) سه شنبه  وچهارشنبه ۳ و ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
حذف اضطراری(هفته ۱۵ ) شنبه و یکشنبه ۷و۱۴۰۱/۰۳/۰۸
ارزیابی(هفته ۱۵ و۱۶ ) دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ الی جمعه ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
هفته پایانی کلاس‌ها(هفته ۱۶ ) دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۶  الی چهارشنبه۱۴۰۱/۰۳/۱۸
آزمون‌های پایانی( هفته ۱۷ و۱۸ ) شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ الی پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۲
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.468.8405.fa.html
برگشت به اصل مطلب