پردیس دریا ساحلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر- کارمندان
کارمندان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/10 | 
محمد رضا بابایی

مدیر امور اداری و پشتیبانی و مدیر روابط عمومی 

تلفن: ۲-۰۷۶۳۳۶۲۵۲۴۰ (داخلی: ۲۹)
پست الکترونیکی: babaiyaut.ac.ir  
 


معصومه بابایی
 
مدیر امور مالی

تلفن: ۲-۰۷۶۳۳۶۲۵۲۴۰ (داخلی: ۱۵)
پست الکترونیکی: babaieaut.ac.ir   
 


شیرزاد سالاری
 
کارشناس خدمات آموزشی

تلفن: ۲-۰۷۶۳۳۶۲۵۲۴۰ (داخلی: ۲۸)
پست الکترونیکی: sh.salariaut.ac.ir 
 


حسین یوسف زاده
 مسئول دفتر و دبیرخانه

تلفن: ۲-۰۷۶۳۳۶۲۵۲۴۰ (داخلی: ۱۱)
پست الکترونیکی: pardisbandarabbasabbasaut.ac.ir  

تلفن: ۲-۰۷۶۳۳۶۲۵۲۴۰ (داخلی:


 
نشانی مطلب در وبگاه پردیس دریا ساحلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-20.3349.4255.fa.html
برگشت به اصل مطلب