مدیریت برنامه ، بودجه و تحول اداری- اداره بودجه
اداره بودجه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/23 | 
‌‌‌‌‌‌‌اداره بودجه با استفاده از نیروهای کارآمد بر اساس تصمیم‌گیری‌های آگاهانه و سیاست‌گذاری در هیات رییسه، تجزیه و تحلیل منابع مالی و تخصیص منابع و درآمدها، فرآیند بودجه‌ریزی را فراهم می‌کند.
این اداره به عنوان یک واحد تحلیلی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر اساس اطلاعات به موقع، دقیق و کامل و خدمات تجزیه و تحلیل منابع و درآمدها براین باور است با همکاری جدی با سایر دانشکده‌ها و واحدها در هدایت و توسعه منابع استراتژیک و تخصیص آن، استفاده از مدل‌ها و طرح‌های جدید و حمایت از تصمیم گیری‌های پویا راه تعالی دانشگاه را در پیش گیرد.
این اداره فرآیندهای اجرایی بودجه ریزی را که شامل تدوین برنامه ها، تنظیم بودجه، تخصیص منابع، نظارت بر حسن اجرا و تحلیل عملکردها انجام داده و در رسیدن به رشد دانشگاه نهایت تلاش خود را انجام می دهد.
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت برنامه ، بودجه و تحول اداری:
http://aut.ac.ir/find-35.5191.11869.fa.html
برگشت به اصل مطلب