مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی- اعضا مرکز
اعضای مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/28 | 

آقای دکتر علیرضا جهانگیریان
رئیس مرکز مطالعات راهبردی و نظارت و ارزیابی
استاد دانشکده مهندسی هوافضا


*******************


آقای دکتر محسن اکبرپور شیرازی
معاون مرکز مطالعات راهبردی و نظارت و ارزیابی
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
دکترای مهندسی صنایع – دانشگاه صنعتی امیرکبیر


*******************

خانم زهرا حاج حسنی
کارشناس مسئول مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی


*******************

خانم مهکامه طاعتی
کارشناس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی


******************* 

خانم مریم شفیعی
کارشناس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی

نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی:
http://aut.ac.ir/find-47.5117.11930.fa.html
برگشت به اصل مطلب