مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی- اسناد راهبردی قدیمی
اسناد راهبردی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/25 | 
سند راهبردی دانشگاه

تدوین سند راهبردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همت مرحوم پروفسور محمد حسین سلیمی نمین آغاز گردید. چشم‌انداز ۲۰ ساله دانشگاه در سال ۱۳۸۶ به تصویب شورای راهبردی دانشگاه رسید و سندی برای تبیین ماموریت، چشم‌انداز، ارزش‌ها و اهداف راهبردی دانشگاه تدوین گردید. در پاییز ۱۳۹۳ شورای راهبردی دانشگاه تغییراتی در اهداف برنامه ایجاد نمود و زمان پایان برنامه را از سال ۱۴۰۶ به سال ۱۴۰۴ تغییر داد تا برنامه راهبردی دانشگاه با زمانبندی برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور و چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران هماهنگ شود. این مجموعه شامل خلاصه‌ای از ویرایش دوم برنامه راهبردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر می‌باشد.


نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی:
http://aut.ac.ir/find-47.5128.11591.fa.html
برگشت به اصل مطلب