دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اخبار دانشگاه
برنامه زمانبندی پیشنهادی برای برگزاری انتخابات جامعه دانش آموختگان ۱۴۰۱ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/19 | 
برنامه زمانبندی پیشنهادی برای برگزاری انتخابات جامعه دانش آموختگان ۱۴۰۱ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
در صورت تمایل به آدرس http://alumni.aut.ac.ir مراجعه نمایید.


نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.257.13143.fa
برگشت به اصل مطلب