دانشگاه صنعتی امیرکبیر- همایش‌ها و مسابقات
فراخوان مسابقات مجازی دوچرخه سواری همگانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/25 | 
برگزاری جلسه ماهیانه کمیته های فدراسیون / ارائه گزارش اجمالی اهم عملکرد هشت ساله فدراسیون
 

مسابقات مجازی دوچرخه سواری همگانی
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور
پائیز سال ۱۴۰۰ – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
🔵ثبت نام در سامانه ستاو جهت ارسال کلیپ ها:
https://setav.ir/stay-home

🔴آخرین مهلت ارسال کلیپ ها تا ۲۰ آذر ۱۴۰۰
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.341.9668.fa
برگشت به اصل مطلب