دانشگاه صنعتی امیرکبیر- امیرکبیر در رسانه‌ها
پخش گفتگوی دکتر گئورک قره پتیان استاد دانشکده مهندسی برق

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/30 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.342.10152.fa
برگشت به اصل مطلب