دانشگاه صنعتی امیرکبیر- امیرکبیر در رسانه‌ها
پخش خبر ساخت دستگاه جهت کاهش مصرف انرژی در سیستم شناوری قطار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/26 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.342.10530.fa
برگشت به اصل مطلب