دانشگاه صنعتی امیرکبیر- امیرکبیر در رسانه‌ها
پخش گزارش ساخت ربات های امدادگر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/11/6 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.342.10643.fa
برگشت به اصل مطلب