دانشگاه صنعتی امیرکبیر- امیرکبیر در رسانه‌ها
توسط محققان دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر: ساخت دستگاه جمع آوری داده و تحلیل

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/18 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.342.11510.fa
برگشت به اصل مطلب