دانشگاه صنعتی امیرکبیر- امیرکبیر در رسانه‌ها
گفتگو با حجت رضایی صوفی فارغ التحصیل دکتری مدیریت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/11/12 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.342.13473.fa
برگشت به اصل مطلب