دانشگاه صنعتی امیرکبیر- امیرکبیر در رسانه‌ها
ارائه روش‌هایی برای افزایش برداشت از چاه‌های نفت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/18 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.342.2053.fa
برگشت به اصل مطلب