دانشگاه صنعتی امیرکبیر- امیرکبیر در رسانه‌ها
سیستم جداساز لرزه ای

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/26 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.342.2173.fa
برگشت به اصل مطلب