دانشگاه صنعتی امیرکبیر- امیرکبیر در رسانه‌ها
تولید منسوجات هوشمند گرمازا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/20 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.342.3481.fa
برگشت به اصل مطلب