دانشگاه صنعتی امیرکبیر- امیرکبیر در رسانه‌ها
ساخت دستگاه اندازه گیری میزان اکسیژن خون

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/27 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.342.3518.fa
برگشت به اصل مطلب