دانشگاه صنعتی امیرکبیر- امیرکبیر در رسانه‌ها
تولید سامانه های کنترل هوشمند برای پایش تاسیسات سرمایشی و گرمایشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/6 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.342.3572.fa
برگشت به اصل مطلب