دانشگاه صنعتی امیرکبیر- امیرکبیر در رسانه‌ها
 دستیابی به دانش فنی گندزدایی با الکترولیز نمک طعام

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/23 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.342.3660.fa
برگشت به اصل مطلب