دانشگاه صنعتی امیرکبیر- امیرکبیر در رسانه‌ها
گفتگوی دکتر فریدون مقدس نژاد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/13 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.342.927.fa
برگشت به اصل مطلب